วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

KPI คืออะไร


ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ องค์กรสามารถใช้ผลของการวัดและการประเมินความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

CQI คืออะไร ทำได้อย่างไร


CQI = Continuous Quality Improvement 
คือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อธิบายง่ายๆดังนี้
CQI เป็นลักษณะปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจพูดได้ว่าเป็นการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆ เทียบเป็นกราฟค่อยๆขึ้น
ถ้าเทียบกับการ reengineering จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเลยทันที เทียบเป็นกราฟตั้งขึ้น 90 องศา

แนวคิดและเทคนิคการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(CQI)


  เมื่อท่านหยุดที่จะพัฒนา...เท่ากับว่าท่านกำลังนับถอยหลังไปสู่ความล้าหลังและหายลับ...ไปจากสายตา...คู่แข่ง  การไม่เกิดปัญหา...ทำให้เกิดการปิดกั้นการพัฒนาที่จะทำให้ตัวเองดียิ่งขึ้นเนื่องจากหลงคิดว่าตัวเองดีแล้วไม่ต้องพัฒนาอีก ดังนั้นต้องเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆเพื่อจะได้นำมาพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น....ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นโอกาสทองขององค์กร

ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไรไคเซ็น (Kaizen) เป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในที่นี้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ดีขึ้น จะเรียกว่าเป็น การปรับปรุงให้ดีขึ้น ก็ว่าได้ หลักการง่าย ๆ ที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการทำไคเซ็นมีอยู่ 3 ข้อ นั่นก็คือ เลิก ลด และ เปลี่ยน

การทำไคเซ็น คือ การลดหรือเลิกขั้นตอนส่วนเกิน ส่วนที่ไม่จำเป็น ด้วยการเปลี่ยนวิธีการทำงาน เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และต้องอาศัยการพลิกแพลงเพื่อให้หลุดพ้นจากข้อจำกัดในความเป็นจริงต่าง ๆ เช่น งบประมาณ เวลา อุปกรณ์ เทคโนโลยี ฯลฯ

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

การนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน


การนำ PDCA cycle มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและตระหนักในการนำ PDCA cycle มาใช้ขับเคลื่อนสำหรับการปฏิบัติงานของตน ดังนั้นจึงขออธิบายนิยามของ PDCA cycle ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                           P ( Plan) P = Priority & Purpose & Plan
                           D ( Do) D = DO = Directing & Organizing
                           C (Check) C = Check & Control & Continue
                           A ( Act ) A = Adjust plan & Action to improvement

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

“เงื่อนไขของ R2R” หากจะเป็น R2R ต้องมีอะไรบ้าง


“เงื่อนไขของ R2R”  หากจะเป็น R2R ต้องมีอะไรบ้าง
 1. ต้องเริ่มต้นจากปัญหา/คำถามวิจัยที่ได้จากหน้างาน หรือ    งานประจำที่ตนเองทำและรับผิดชอบดำเนินการอยู่ 2. 
 2. ต้องเป็นการวิจัยจริง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ 3. 
 3. ต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะแก้ไขปัญหา/พัฒนา/ต่อยอด/ขยายผล งานที่ทำอยู่อย่างไร

การเริ่มดำเนินการ R2R ควรเริ่มจากอะไรการเริ่มดำเนินการ R2R ควรเริ่มจาก
 • ปัญหา/คำถามวิจัยที่ได้จากหน้างานหรืองานประจำที่ตนเองทำและรับผิดชอบดำเนินการอยู่ 
 • มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะแก้ไขปัญหา พัฒนา ต่อยอด หรือขยายผลงานที่ทำอยู่อย่างไร
 • ใช้กระบวนการพิสูจน์หาคำตอบของคำถามนั้นด้วยวิธีการที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ใช้สำหรับการตัดสินใจในการพัฒนาคน พัฒนางานในระบบสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

จดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดการจดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด

โดยมีขั้นตอนและเอกสารประกอบการจดลิขสิทธิ์ดังนี้

1.มีผลงานที่สร้างสรรด้วยตัวเองเสร็จสมบูรณ์ 1 ชิ้น ปริ๊นออกมาเป็นฮาร์ก็อปปี่ แล้วนำไปเย็บรูปเล่มให้เรียบร้อย โดยจะเย็บสันกาว ใส่กระดูกงู หรืออื่น ๆ ทำเองก็ได้ เน้นว่าให้ทำเป็นรูปเล่มเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา มีอะไรบ้าง


ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งานภาพยนต์ หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ลิขสิทธิ์ยังรวมทั้ง
สิทธิค้างเคียง (Neighbouring Right) คือ การนำเอางานด้านลิขสิทธิ์ออกแสดง เช่น นักแสดง ผู้บันทึกเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ในการบันทึกหรือถ่ายทอดเสียงหรือภาพ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program หรือ Computer Software) คือ ชุดคำสั่งที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน

ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินอีกชนิดหนึ่ง นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น นาฬิกา รถยนต์ โต๊ะ เป็นต้น และอสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น

การเขียนบทคัดย่อ R2R โดย รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม


บรรยายวิชาการ เรื่อง "การเขียนบทคัดย่อ R2R" โดย รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพที­มสนับสนุนงาานวิจัย R2R Facilitator Advanced Course รุ่นที่ 1/2555 วันที่ 22-24 มี.ค. 55 ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

โครงร่างงานวิจัย (Proposal) ที่ควรรู้เมื่อเราคิดที่จะทำวิจัย  สิ่งที่จะช่วยกำหนดความคิดให้มีระบบเป็นขั้นเป็นตอน  คือ โครงร่างงานวิจัย โดยส่วนใหญ่ผู้ทำวิจัยจะเขียนโครงร่างฯ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่

กระบวนการ-ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วยอะไร?สรุปกระบวนการ/ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย

1.      กำหนดปัญหาการวิจัย

2.      กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.      กำหนดขอบเขตการวิจัย

4.      กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย/ ทบทวนวรรณกรรม

การทำวิจัย (Research) ใครว่ายาก?วิจัย Research ใครว่ายาก??? ... เรามารู้จักวิจัยกันก่อนนะ                        พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า “การวิจัย” คือ “การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Research โดยคำว่า Research ประกอบด้วยคำสองคำ คือ Re ซึ่งแปลว่า ซ้ำ และ Search แปลว่า ค้นหาในทางพุทธศาสนาก็มีการใช้คำว่า ธรรมวิจยะ หรือ ธรรมวิจัย ซึ่งเป็นข้อที่ 2 ใน โพชฌงค์ 7 หมายความถึง การค้นคว้าธรรม ความสอดส่อง สืบค้นธรรม การวิจัยหรือการค้นคว้าธรรม ( พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ) วิจัยในความหมายนี้จึงหมายถึง การใช้สติปัญญาในการคัดสรรเลือกเฟ้นความรู้ที่เหมาะแก่การใช้งาน   และมีผู้ให้ความหมายไว้คล้ายกัน ดังนี้                    

คุณลักษณะ 10 “ ไม่ ” ของ R2R10 “ ไม่ ” R2R คุณลักษณะ 10 อย่าง ที่จะทำให้เข้าใจ R2R ได้มากขึ้น

1.      R2R “ไม่” ใช่ระเบียบวิธีวิจัยใหม่

2.      R2R “ไม่” ใช่งานวิจัยขึ้นหิ้ง ที่ไม่ได้นำมาใช้/ปฏิบัติ

3.      R2R “ไม่” จำกัดเฉพาะปัญหาทางคลินิก ฝ่ายสนับสนุนback office ก็สามารถทำ R2R ได้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความยั่งยืนของ R2R(Key Success Factors )
คือ ประโยชน์ของผลงาน R2R ที่มีต่อผู้รับบริการ และองค์กรอย่างแท้จริงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข สนุกกับงานที่ไม่ได้ทำไปวันๆ อีกต่อไปจน R2R กลายเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมองค์กรR2R มีบุคคลใดที่สำคัญเกี่ยวข้องR2R มีบุคคลที่สำคัญเกี่ยวข้องกันอยู่  3 กลุ่ม คือ...

ผู้วิจัยR2R, คุณอำนวย, และผู้บริหาร

1.   ผู้วิจัย R2R : ควรเริ่มจากใจ ที่มุ่งหมายหรือต้องการพัฒนางานประจำ รู้จักค้นหาคำถามวิจัยที่เป็นกุญแจสู่การพัฒนาการบริการ การทำงาน ผลลัพธ์จากการทำ R2R คือ ส.ป.ก. ( ส. คือ ความสุข สนุกในการทำงาน / ป. คือ ปัญญาเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น / และ ก. คือ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน )

R2R ใช้ระเบียบวิธีวิจัยอะไรได้บ้าง


R2R ใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) แบบไหน ?


ใช้ได้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้

“แต่ที่สำคัญต้องเริ่มจากระเบียบวิธีคิด... ก่อนที่จะเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัย... การทำวิจัย R2R ก็จะง่ายกว่าที่คิด”

องค์ประกอบที่สำคัญของ R2R คืออะไร?R2R  มีองค์ประกอบที่สำคัญ  4 อย่าง คือ ...

1.      โจทย์วิจัย R2R : ต้องมาจากปัญหาหน้างาน มาจากงานประจำที่ทำกันอยู่และต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น

2.      ผู้วิจัย : ต้องเป็นผู้ทำงานประจำนั้นเอง และต้องทำหน้าที่ หลักในการวิจัยด้วย

3.   ผลลัพธ์ของงานวิจัย : ต้องวัดผลได้จากตัวผู้รับบริการจากเรา หรือผู้ป่วยโดยตรง เช่น ด้านการทำงานบริการ จะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน, การบริการดีขึ้น, แก้ปัญหาภาระงานที่ทำอยู่ได้  ส่วนด้านการดูแลผู้ป่วย ผลการรักษาจะดีขึ้น, ภาวะแทรกซ้อนหรือระยะเวลาในการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลลดลง เป็นต้น

4.       การนำผลการวิจัยไปใช้ : สามารถนำไปปรับปรุงการทำงานและการบริการให้ดีขึ้นในบริบทของแต่ละองค์กร


“ ควรพัฒนา R2R จากงานที่ทำอยู่ ... ไม่ควรเปิดหน้างานเพิ่มภาระให้ตนเอง ”

เอกสารอ้างอิง

 • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
 • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

R2R(Routine to Research) คืออะไร มารู้จักกันสักหน่อยR2R คืออะไร  ? ... ทำไมต้อง R2R
R2R   ชื่อเต็ม คือ  “Routine to Research”  R2R   คือ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” ผลลัพธ์ของ R2R ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ได้ผลงานวิจัยเท่านั้น แต่มีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัย R2R ไปใช้พัฒนางานประจำนั้นๆ ด้วย
o     พัฒนางานประจำที่ทำทุกวัน... ให้เป็นผลงานวิจัย
o     เปลี่ยนปัญหาหน้างาน... ให้เป็นผลงานวิจัย
R2R  จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน  เพื่อพัฒนางานขับเคลื่อนองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ความหมายของ R2R
การทำวิจัยในงานประจำ หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบของผู้ปฏิบัติงานประจำในการแก้ปัญหา และยกระดับการพัฒนางานที่รับผิดชอบดำเนินการอยู่ตามปกติ โดยมีผลลัพธ์เป็นการพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน อันส่งผลกระทบในการบรรลุเป้าประสงค์สูงสุดขององค์การ

หัวใจของ R2R
คือ การพัฒนางาน พร้อมกับการพัฒนาคนไม่หลงติดกับคำว่า วิจัย
R2R เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

 •  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงานประจำสู่งานวิจัยในแวดวงบุคลากรสาธารณสุข
 • เพื่อการขับเคลื่อนให้บุคลากรเห็นคุณค่าของงาน ประจำ
 •  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักวิจัยหน้าใหม่ในระบบสุขภาพ
ที่มาของ R2R

 • นิยามโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  (ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม)
 • เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ (routine work) ได้เกิดความกล้า ได้มีโอกาส หรือได้รับคำชื่นชมจากการที่สร้างความรู้ขึ้นมาพัฒนางานของตัวเอง
 • เพื่อปฏิวัติกระบวนการเรียนรู้และการสร้างความรู้ โดยมุ่งทำลายมายาคติ 3 เรื่อง– งานวิจัยเป็นเรื่องยาก, ต้องเป็นโครงการ เขียนขอทุน, เป็นเรื่องของนักวิจัย/นักวิชาการ
 • ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 • เปลี่ยนสถานะจากเดิมเป็นผู้เสพความรู้ เป็นผู้สร้างความรู้
เอกสารอ้างอิง
 • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
 • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด