วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงร่างงานวิจัย (Proposal) ที่ควรรู้เมื่อเราคิดที่จะทำวิจัย  สิ่งที่จะช่วยกำหนดความคิดให้มีระบบเป็นขั้นเป็นตอน  คือ โครงร่างงานวิจัย โดยส่วนใหญ่ผู้ทำวิจัยจะเขียนโครงร่างฯ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่1. ชื่อโครงการ                                              

2. วัตถุประสงค์                                                        

3. หลักการและเหตุผล                                  

4. การทบทวนวรรณกรรม

5. วิธีการวิจัย

6. ตารางการดำเนินงาน

7. บรรณานุกรม

8. งบประมาณ
เอกสารอ้างอิง

  • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
  • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
  • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
  • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น