วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

อนุสิทธิบัตรคืออะไร


1.      อนุสิทธิบัตรคือ อะไร
อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
2.      ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร การประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคที่ไม่สูงมากนัก
อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องมีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมาก่อน หรือที่เรียกว่ามีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร จะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาก เนื่องจากใช้ระบบจดทะเบียน แทนการใช้ระบบที่ต้องมีการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่า จะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้

3.      การประดิษฐ์ คืออะไร
การประดิษฐ์ คือ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ หรือเป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับกรรมวิธีกระบวนการ หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิต การเก็บรักษา ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น

4.      เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร
- ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิมยังไม่เคยมีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวันยื่นขอ หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันยื่นขอทั้งในหรือต่างประเทศ
- สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้

5.      อายุการให้ความคุ้มครอง
อนุสิทธิบัตรที่มีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตร และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6 และสามารถต่ออายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ปี ( รวม 10 ปี )

6.      การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องมีเอกสาร ดังนี้
1. แบบพิมพ์คำขอ ( สป/สผ/อสป/001-ก )
2. รายละเอียดการประดิษฐ์
3. ข้อถือสิทธิ
4. บทสรุปการประดิษฐ์
5. รูปเขียน ( ถ้ามี )
6. เอกสารประกอบคำขอ เช่น
- เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร
- หนังสือมอบอำนาจ ( เฉพาะมอบอำนาจให้ตัวแทน ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น )
- หนังสือสัญญาโอนสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร
- หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น ( กรณีที่มีการนำไปแสดง )
- ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ( กรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคล, ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน )

7.      สถานที่ยื่นคำขอ และวิธียื่นขอจดทะเบียน
การยื่นคำขอต่าง ๆ สามารถยื่นได้ที่
สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่
วิธีการยื่นขอจดทะเบียน
1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
2. ส่งคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม โดยทางธนาณิติสั่งจ่ายในนาม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

8.      ค่าธรรมเนียม
ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร 500 บาท
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งละ 100 บาท
รับจดทะเบียน และประกาศโฆษณา 1,000 บาท
คำขอเปลี่ยนแปลงคำขอรับอนุสิทธิบัตร 200 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น